Algemene verordening gegevensbescherming (avg)

1.    Inleiding
Bureau Altijd hecht grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Bureau Altijd heeft daarom deze Privacyverklaring opgesteld. Bureau Altijd verwerkt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. Met deze Privacyverklaring geeft Bureau Altijd je inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met je persoonsgegevens omgaan.

2.    Wie zijn wij?
Bureau Altijd, Landjuweel 44, 3905 PH Veenendaal.
Tel: 085-7326225, mail: info@altijd-dsk.nl
Bureau Altijd is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG aangezien Bureau Altijd het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens bepaalt. Bureau Altijd schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Bureau Altijd blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Met deze bedrijven maken wij contractuele afspraken over de verwerking van je persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft.

3.    Technische informatie
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over je apparaat waarmee je de website bezoekt, bijvoorbeeld je IP-adres, het IP-adres van je Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, de datum en tijd van je bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website, de locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4.    Cookies
Bureau Altijd maakt gebruik van cookies en web statistieken. Op die manier kunnen wij nagaan hoe bezoekers onze website gebruiken en kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend. Dit maakt je bezoek eenvoudiger.

5.    Wanneer verwerken wij je persoonsgegevens?
In de volgende gevallen mogen we je persoonsgegevens verwerken en bewaren:

 • Als je Bureau Altijd toestemming geeft voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw verzoek voor het aangaan van een overeenkomst bepaalde acties uit te voeren;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bureau Altijd rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bureau Altijd of van een derde, behalve wanneer jouw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Bureau Altijd.

6.    Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Bureau Altijd verwerkt je persoonsgegevens om onze werkzaamheden voor een zakelijke opdracht of wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren. Bovendien verwerken we je persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst die we met je hebben. We verwerken je persoonsgegevens om de aan jou geboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Bureau Altijd verwerkt je persoonsgegevens onder andere voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Je op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Bureau Altijd en van derden.
 • Gewerkte uren registreren en verwerken in ons salarissysteem.
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • Je benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend wanneer je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aangaan en onderhouden en hiervoor relevante administratie uitvoeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen nakomen en voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde) doel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever onderhouden en nakomen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aanvragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7.    Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
Bureau Altijd kan als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Bureau Altijd onderstaande persoonsgegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou verstrekte persoonsgegevens juist en actueel zijn.
Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis ander beeldmateriaal waarmee je je voorstelt, zoals een foto of video;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien je voor Bureau Altijd of onze opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, kan Bureau Altijd onderstaande persoonsgegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens over de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen en de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis ander beeldmateriaal waarmee je jezelf voorstelt, zoals een foto of video;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvoor de verwerking noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8.    Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?
Bureau Altijd kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van ons, onze opdrachtgevers, verwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, je toestemming, een wettelijke verplichting en/of voor de uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Bureau Altijd heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9.    Welke rechten heb je?
Wij vinden het belangrijk dat je gebruik kan maken van je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op beperking van de verwerking en het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Als je gebruik wil maken van een van deze rechten kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@altijd-dsk.nl.  Bureau Altijd zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op je verzoek reageren. Het is mogelijk dat we bij je verzoek je identiteit controleren voordat we aan een verzoek voldoen. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, willen we aan je vragen om eerst contact met ons op te nemen voordat je een klacht indient.

10.    Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd?
Bureau Altijd neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bureau Altijd maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wil ontvangen over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@altijd-dsk.nl.

11.    Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Bureau Altijd bewaart je persoonsgegevens in je personeelsdossier. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is op basis van de wettelijke verplichtingen, voor de uitvoering van je overeenkomst of op basis van je toestemming. Zo moeten wij op basis van de wet bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens in het kader van de salarisadministratie zeven jaar bewaren.

12.    Heb je vragen, opmerkingen, klachten of een vermoeden van een datalek?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Bureau Altijd, of heb je het vermoeden dat er een datalek plaatsvindt of heeft plaatsgevonden? Dan kan je contact met ons opnemen via info@altijd-dsk.nl. Je kan ons ook telefonisch bereiken via het telefoonnummer 085-7326225.

13.   Wijzigingen
Bureau Altijd behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Bureau Altijd en een betrokkene.

14.   Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.