Anti-discriminatiebeleid bij werving & selectie

Algemeen uitgangspunt
De bedrijfsvoering van Bureau Altijd is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Bij de werving en selectie behandelen wij werkzoekenden gelijk doordat wij ze uitsluitend beoordelen op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel
Het doel van dit beleid is om richting onze medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Bureau Altijd verstaat onder discriminatie en discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Bureau Altijd ten opzichte van discriminatie en discriminerende verzoeken;
 3. Het handelen van medewerkers:
 • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zijn handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt Bureau Altijd
a. Bureau Altijd wijst iedere vorm van discriminatie af.
b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er spraken is van objectieve rechtvaardigheid. Er is sprake van objectieve rechtvaardigheid als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede functie-gerelateerde reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijk criterium.

c. Bureau Altijd tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

3. Handelen door de medewerkers
a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn direct leidinggevende.
c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wilt stellen, misstanden of wangedrag wilt melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

 4. Verantwoordelijkheden van werkgever
Bureau Altijd is verantwoordelijk voor:
a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.
b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

 • Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het organiseren van een informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen. (vast agendapunt)
 • Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het organiseren van een informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken dit thema in werkoverleggen. (vast agendapunt)
 • Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: thema meenemen in werkoverleggen. (vast agendapunt)

c. Inleners zullen worden geïnformeerd middels een nieuwsbrief dat Bureau Altijd zich conformeert aan dit beleid. Indien de situatie zich voordoet bij een inlener dan zal er een maatwerk aanpak worden gehanteerd (incl. schriftelijke registratie) die in de uiterste zin kan leiden tot het einde van de samenwerking.
d. Dit beleid zal vindbaar zijn op de website van Bureau Altijd.
e. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

5. Vragen en klachten
Indien medewerkers binnen Bureau Altijd in aanraking komen met discriminatoir gedrag of dit signaleren, dan kan men hier melding van bij Bureau Altijd.
Telefoonnummer: 085-7326225. Email: info@altijd-dsk.nl
Eventuele klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de directie van Bureau Altijd. Deze handelt de klacht op objectieve wijze af waarbij het streven is binnen twee weken op de klacht te reageren.