We’RHERE

We’RHERE is een platform van hoog afgestudeerde vluchtelingen dat eind 2019 is opgericht voor en door Turkse vluchtelingen. Het platform wordt gerund door ruim 40 vrijwilligers, allemaal vluchtelingen uit Turkije. Het is een sociale onderneming, statuair gevestigd onder Bureau Altijd – de sociale kant BV (sinds 1 juni 2022). Daarnaast worden sommige sociale projecten uitgevoerd binnen de entiteit ‘Stichting Pars Cipere’ onder project We’RHERE.

Missie

Sinds de oprichting heeft het platform 3000 leden bereikt en dit aantal neemt tot op heden nog toe. De methodiek van We’RHERE kenmerkt zicht door een drie-treden model. De deelnemers krijgen de middelen aangereikt om de drie treden te doorlopen tot het zijn en voelen van een van een volwaardig burger in de maatschappij. Wij zetten sterk in op participatie vanaf dag één. Ook geloven wij dat er een investering nodig is van ten minste 8 jaar om ‘op niveau’ banen te vinden en te kunnen behouden.
De waarde van het uitwisselen van ervaring en een netwerk staat binnen de Learning Community centraal. Het actief delen van kennis en co-creatie zorgen ervoor dat nieuwe oplossingen en nieuwe ideeën worden ontplooid. Zo worden verschillende bestaande en nieuwe projecten voortgezet of geïnitieerd samen met de leden en oplossingspartners in elke sector.

Project De Nieuwe Docent

Het lerarentekort in het primair- en voortgezetonderwijs is een maatschappelijk probleem dat vraagt om creatieve oplossingen. Het traject ‘De Nieuwe Docent’ is bedoeld om hoog opgeleide statushouders met een onderwijsachtergrond voor te bereiden op een latere instroom als docent.

Ons project De Nieuwe Docent is van oorsprong een sociaal activeringsproject met vooruitzicht op een baan. Zo gaan we de komende jaren ons project verankeren in het gemeentelijke programma uit de nieuwe Wet Inburgering.
De nieuwe Wet Inburgering zoekt naast een taalmodule ook projecten om statushouders sneller aan een baan te helpen. Hiervoor is vrijwilligerswerk essentieel. Zo maken de gemeenten afspraken met verschillende instanties om de statushouders naast hun 3-daagse taalmodule ook sociaal te activeren.

Diversificatie

We’RHERE is opgericht voor en door Turkse vluchtelingen en is inmiddels uitgegroeid tot een platform met circa 3000 deelnemers. De kracht van ‘lotgenootschap’ schept veiligheid en vertrouwen bij de deelnemers. Deze aanpak heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen en geleid tot verschillende inzichten, projecten en resultaten. Ons is gevraagd om het systeem open te stellen voor niet-Turkse deelnemers.

Helaas hebben we geen 0-8 jaar methode voor andere deelnemers, maar kunnen wel een kleine vorm van ‘lotgenootschap’ creëren. Zo zullen we eerst succesvolle statushouders van niet-Turkse afkomst, die als leraar werkzaam zijn, werven. Na een passende training gaan we werken aan een nieuwe instroom van dezelfde etnische doelgroep.

Bieden van perspectief

Door de statushouder laagdrempelig kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijsysteem werken we aan perspectief op een baan in de toekomst en helpen we tegelijkertijd de statushouder met het vinden van aansluiting bij de maatschappij. Veel van de nieuwkomers kennen de baanmogelijkheden binnen de onderwijswereld onvoldoende. Daarom zien we dat er vaak verkeerde conclusies getrokken worden over het toekomstperspectief. Door de deelnemers in dit traject sociaal te activeren en te coachen middels een heldere en op maat gemaakte planning slagen we erin deze doelgroep te ondersteunen richting bewustwording en actieve deelname aan de samenleving.

De Nieuwe Docent beoogt om vluchtelingen met een onderwijsachtergrond binnen de looptijd van een jaar met eventuele uitloop naar 3 jaar vanaf dag 1 professioneel te begeleiden richting docentschap in Nederland. Wij maken daarbij gebruik van een sterke keten van partners (een landelijk netwerk van onderwijsinstellingen) waar de statushouders als vrijwilliger actief kunnen zijn. Wij dragen zorg voor de ontwikkeling van de statushouder en bieden support wanneer gevraagd. Wij ontzorgen daarbij nadrukkelijk de onderwijsinstellingen van hun ondersteuningsverplichting richting de statushouder.

Baanparticipatie via Intensief Coaching

Samen met Altijd-de sociale kant hebben we een programma ontwikkeld onder de naam ‘Intensief Coaching’. Met behulp van een online tool ‘Jobport’ worden de deelnemers in 10 stappen geholpen om inzicht te verkrijgen in werkgelegenheid. We beginnen in groepjes en daarna krijgt elke deelnemer één-op-één coaching van een jobcoach.

In ‘De Nieuwe Docent’ hebben we ervoor gekozen om 2 hoofdgroepen te creëren, genaamd ‘Perspectiefgroep’ en ‘Baanparticipatiegroep’. De Perspectiefgroep bestaat uit deelnemers met een taalniveau tot B1. In deze groep gaan we meer nadruk leggen op sociale activering. In de groep Baanparticipatie leggen we de nadruk op activering in arbeidsparticipatie en/of deelname aan een bestaand leerwerktraject.

We maken een doorloop van de Perspectiefgroep naar Baanparticipatiegroep naar Alumni, oftewel ‘mentor’. In de tweede groep passen we de subcategorieën ‘Betagroep’, ‘Basisonderwijs’ en ‘Algemene Groep’ toe.

Meer informatie? Neem contact op met Han!

Wil jij meer informatie over onze projecten of wil je eens kennismaken onder het genot van een kopje koffie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.